Stadgar

Stadgar för riksorganisationen

§ 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

§ 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt, fritt och självständigt Sverige utanför EU.

2:2 Folkrörelsen Nej till EU är en partipolitiskt och religiöst obunden, antirasistisk organisation. Nej till EU bör samarbeta med andra organisationer, både i och utanför Sverige, med samma mål.

§ 3 Organisation 3.1 Organisationens verksamhetsområde omfattar Sverige.

3:2 Organisationens verksamhet sker i lokalavdelningar. Riksstyrelsen fastställer i samråd med lokalavdelningen dess verksamhetsområde, som omfattar geografiskt område, arbetsplats, utbildningsanstalt eller annan lokal intressegemenskap.

3:3 Nybildade lokalavdelningar ska, för att godkännas av riksstyrelsen, skicka in protokoll från konstituerande årsmöte, dit alla medlemmar i området har kallats, samt stadgar och styrelselista. Lokalavdelningarna ska kalla samtliga medlemmar till minst ett möte varje år. För att kvarstå som lokalavdelning ska alla avdelningar en gång per år, senast vid ett av styrelsen fastställt datum, skicka in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, bokslut och styrelselista till riksorganisationen. De lokalavdelningar som inte uppfyller dessa villkor ska överlåta innestående ekonomiska medel till distrikt eller riksorganisation. Riksorganisation kan utse kontaktperson på orter som inte har någon lokalavdelning i närheten. Kontaktpersonen kan ansöka om medel hos riksorganisationen eller i förekommande fall distriktet.

3:4 Lokalavdelningar kan, efter samråd med riksstyrelsen, samordna verksamhet i distrikt.

3:5 Riksstyrelsen eller kongressen kan inrätta vetenskapligt råd eller annat rådgivande organ till organisationen. Riksstyrelsen ska fastställa särskild arbetsordning för dessa organ.

§ 4a Enskilt medlemskap
4a:1 Enskild medlem blir den, som ansluter sig till organisationens mål och erlägger den av kongressen fastställda medlemsavgiften.
2
Lokalavdelning och distrikt har rätt att ta ut frivillig medlemsavgift utöver av kongressen fastställd avgift.

4a:2 Medlemskapet gäller i första hand i närmaste lokalavdelning, i andra hand i distrikt om sådant finns, om int4e medlem, lokalavdelning eller distrikt vill annorlunda. I sista hand gäller medlemskapet direkt i riksorganisationen. Medlem kan tillhöra endast en lokalavdelning. Alla medlemmar har rätt att ansluta sig till den lokalavdelning som man önskar. Det åligger riksstyrelsen, eller distriktsstyrelse om sådan finnes, att informera medlemmarna om detta.

4a:3 Medlem som inte följer stadgarna eller skadar organisationen, kan uteslutas genom beslut av riksstyrelsen med två tredjedels majoritet. Riksstyrelsen kan upplösa lokalavdelning av samma skäl. Riksstyrelsen beslutar om uteslutning uteslutning respektive upplösning efter att i förväg ha underrättat berörd medlem eller lokalavdelning och givit denna möjlighet att gå i svaromål. Uteslutnings- och upplösningsbeslut kan överklagas till kongressen, där utesluten medlem eller upplöst lokal grupp har yttranderätt i detta ärende.

§ 4b Organisations- medlemskap
4b:1 Organisationsmedlem blir den, som ansluter sig till organisationens mål och erlägger den av kongressen fastställda medlemsavgiften.

4b:2 Organisationsmedlem som inte följer stadgarna eller skadar organisationen, kan uteslutas genom beslut av riksstyrelsen med två tredjedels majoritet. Riksstyrelsen beslutar om uteslutning efter att i förväg ha underrättat berörd medlem och givit denna möjlighet att gå i svaromål. Uteslutningsbeslut kan överklagas till kongressen, där utesluten medlem har yttranderätt i detta ärende.

§ 5 Omröstning och Beslut
5:1 Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat stadgas. Vid lika röstetal skiljer lotten. Omröstningar sker öppet. Sluten omröstning ska tillämpas i personval, om någon så begär.

5:2 Röstning med fullmakt är inte tillåten.

5:3 Vid personval ska jämn könsfördelning eftersträvas.

§ 6 Kongress och medlems- omröstning
6:1 Organisationens högsta beslutande organ är kongressen, utom i sådana frågor som avgörs genom medlemsomröstning.

6:2 Ordinarie kongress hålls vartannat år före juni månads utgång. Extra
3
kongress ska hållas om riksstyrelsen, revisorerna, en femtedel av antalet lokalavdelningar, lokalavdelningar representerande en femtedel av organisationens medlemstal eller en femtedel av organisationens medlemmar skriftligen så begär. En inkommen begäran om extra kongress ska av riksstyrelsen snarast meddelas samtliga distrikt och lokalavdelningar. Extra kongress får endast behandla det eller de ärenden, som föranlett dess inkallande. Minst trettio dagar måste passera mellan ordinarie kongress och extra kongress.

6:3 Kallelse till ordinarie kongress ska utgår från riksstyrelsen till lokalavdelningarna och organisationsmedlemmarna senast tre månader före kongressen. Kallelse till extra kongress ska utgår från riksstyrelsen till lokalavdelningarna och organisationsmedlemmarna senast tre veckor före kongressen.

6:4a Riksorganisationen beslutar hur många ombud i förhållande till antal medlemmar, som lokalavdelningarna har rätt att välja till kongressen. Varje lokalavdelning har rätt att välja minst ett ombud oberoende av medlemstal. Ombuden ska utses på lokalavdelningarnas medlems- eller årsmöte. Vid extra kongress representeras lokalavdelningarna av samma antal ombud, som vid närmast föregående ordinarie kongress. I samband med kallelse till kongress meddelar riksstyrelsen hur många ombud i förhållande till antal medlemmar, som lokalavdelningarna går välja till kongressen.

6:4b Organisationsmedlem har rätt att utse en observatör/representant med yttrande- och förslagsrätt.

6:5 Rösträtt vid kongressen har lokalavdelningarnas valda ombud.

6:6 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid kongressen har riksstyrelse, revisorer, valberedning, lokalavdelningarnas valda ombud och ombud från organisationsmedlem. Närvarorätt, i mån av plats, har medlem i organisationen. Ledamöter av riksstyrelsen och dess revisorer kan inte väljas till kongressombud. Riksstyrelse och revisorer har att närvara vid kongressen. Kongressen är offentlig, om inte kongressen beslutar annat.

6:7 Motionsrätt till ordinarie kongress har enskild medlem, lokalavdelnig, distrikt och organisationsmedlem. Motion ska vara riksstyrelsen tillhanda senast tio veckor före ordinarie kongress. Dagordning, riksstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse, revisorernas berättelse, inkomna motioner med riksstyrelsens yttrande
4
samt riksstyrelsens förslag ska tillställas lokalavdelningarna, valda ombud, riksstyrelsen, revisorerna och valberedningen senast fyra veckor före ordinarie kongress. Övrigt ärende, som inte finns med på dagordningen, kan ordinarie kongress efter beslut med två tredjedels majoritet ta upp till behandling.

6:8 Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas:

1. Kongressens öppnande 2. Val av ordförande för kongressen 3. Val av minst två sekreterare 4. Val av minst två protokollsjusterare 5. Val av minst två rösträknare 6. Kongressens stadgeenliga utlysande 7. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 8. Fastställande av dagordning 9. Riksstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 10. Revisorernas berättelse 11. Fastställande av resultat- och balansräkning 12. Beslut om ansvarsfrihet för riksstyrelsen 13. Förslag från riksstyrelsen 14. Motioner 15. Fastställande av riksorganisationens medlemsavgift och fördelning av avgifter inom organisationen 16. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i riksstyrelsen 17. Val av ordförande i riksstyrelsen 18. Val av vice ordförande i riksstyrelsen 19. Val av övriga ledamöter i riksstyrelsen 20. Val av suppleanter i riksstyrelsen 21. Fastställande av antal revisorer och suppleanter 22. Val av revisorer 23. Val av revisorssuppleanter 24. Val av valberedning 25. Uttalanden och övriga ärenden 26. Kongressens avslutande

6:9 Medlemsomröstningarna används i första hand för att avgöra frågor av stor betydelse där åsikterna inom organisationen går starkt isär. En fråga ska avgöras genom medlemsomröstning om styrelsen så beslutar, eller om en tredjedel av de närvarande ombuden på en kongress så begär, eller om 20 % av antalet lokalavdelningar, lokalavdelningar representerande 20 % av organisationens medlemmar eller fem % av organisationens medlemmar skriftligen så begär.

§ 7 Riksstyrelse 7:1 Riksstyrelsen handhar ledningen av organisationens verksamhet i överensstämmelse med organisationens stadgar och beslut fattade av
5
kongressen. Riksstyrelsen anställer personal till riksorganisationen.

7:2 Riksstyrelsen utser firmatecknare.

7:3 Riksstyrelsen består av ordförande, minst en vice ordförande och minst fem övriga ledamöter.

7:4 Riksstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år efter kallelse av ordförande, revisorer eller då minst en tredjedel av ledamöterna så begär. Riksstyrelsen är beslutsför, då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Skriftlig kallelse med dagordning ska vara riksstyrelsens ledamöter tillhanda senast sju dagar för utsatt sammanträdesdatum. I enstaka, särskilt brådskande situationer kan riksstyrelsen kallas med kortare varsel.

7:5 Riksstyrelsen utser ansvarig utgivare för periodisk tidskrift, som organisationen utger, samt i förekommande fall chefredaktör och, efter samråd med chefredaktören, redaktion för tidskriften.

7:6 Riksstyrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott med riksstyrelsens ordförande som självskriven ledamot. Arbetsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter. Antalet AU-ledamöter ska understiga hälften av antalet ledamöter i riksstyrelsen. Arbetsutskottet svarar för riksorganisationens löpande förvaltning, då riksstyrelsen inte är samlad. Arbetsutskottet är beslutsfört, då minst hälften av ledamöterna, eller ersättare för dessa, är närvarande. Riksstyrelsen ska fastställa arbetsordning för arbetsutskottet.

7:7 Riksstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för att organisationens ekonomiska medel förvaltas på ett sätt som gynnar organisationens målsättning.

7:8 För att kunna bli vald till ledamot i riksstyrelsen krävs att man varit medlem i organisationen i minst två månader.

§ 8 Räkenskaper Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§ 9 Revisorer och Valberedning
9:1 Vid ordinarie kongress väljs minst två revisorer. Deras mandattid sträcker sig intill nästkommande ordinarie kongress. Revisorerna ska fortlöpande följa verksamheten och den ekonomiska ställningen inom riksorganisationen och till ordinarie kongress avge berättelse över sin granskningsverksamhet.

6
9:2 Valberedningen ska kongresshandlingarna inför kongressen presentera alla som kandiderar. De ska inför kongressen lägga fram förslag till val, utom vid valet av ny valberedning.

§ 10 Stadgeändring 10:1 För ändring av dessa stadgar erfordras att förslaget funnits med i de i tid utskickade kongresshandlingarna. Beslut om stadgeändring fattas med två tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med absolut majoritet vid två på varandra följande ordinarie kongresser.

Stadgeändring träder i kraft omedelbart efter kongressens avslutande.

10:2 Beslut om ändring av § 10 och 11 fattas med minst fyra femtedels majoritet vid ordinarie kongress eller med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande kongresser.

§ 11 Upplösning För upplösning krävs beslut vid två på varandra följande kongresser, varav minst en ordinarie, varvid de röstberättigade biträder förslaget med fyra femtedels majoritet.

Om riksorganisationens tillgångar vid upplösningen inte täcker skulderna, ska riksorganisationen träda i likvidation.

Stadgarna antogs av Nej till EU:s kongress i Östersund 2-4 april 1993 och reviderades på följande kongresser: Karlstad 20-21 april 1996, Sundsvall 17-19 maj 1997, Göteborg 18-19 april 1998, Linköping 5-7 maj 2000, Kista 14-15 februari 2004 och Malmö 12-13 april 2014.